Hasta ve Hasta Yakınlarının Hakları

 1. Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 2. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
 3. Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
 4. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 5. Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
 6. Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,
 7. Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
 8. Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde 
hizmetten faydalanmaya,
 9. Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,
 10. Sadelik hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 11. Kurulusun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,
 12. Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek., güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 13. Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sadelik hizmeti almaya,
 14. Kurum ve kuruluşlarca usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
 15. Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanlar ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
 16. Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 17. Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya,
 18. Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye,

HAKLARI VARDIR.